Huis- en gedragsregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijkertijd aanwezig zijn heeft Praktijk Prins een aantal regels opgesteld. Het doel van deze regels is om incidenten en verwarring te voorkomen en een veilige omgeving te creëren voor de cliënten en de behandelaar. De regels zijn opgedeeld in huisregels voor de praktijk zelf en gedragsregels voor de communicatie en het vertrouwen tussen de behandelaar en de cliënt.

Huisregels:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen te verwijderen die aanstootgevend gedrag laten zien.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of buiten het pand.
 • Houdt bij het parkeren rekening met het feit dat anderen ongehinderd hun weg kunnen vervolgen.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan
 • In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de behandelaar, of de eventueel aanwezige hulpdiensten, op te volgen.
 • Het is niet mogelijk om met meer dan twee personen de praktijkruimte te bezoeken.

Gedragsregels:

 • De werkwijze voor de behandeling wordt vooraf uitgelegd. Hierbij wordt uitgelegd welke handelingen er verricht zullen worden. Als de cliënt bezwaren heeft tegen een of meerdere handelingen dient dit direct te worden aangegeven.
 • Indien er door (geloofs-)overtuigingen bezwaar bestaat tegen bepaalde vormen van behandeling dient dit bij de eerste afspraak te worden aangegeven zodat de behandelaar kan beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor behandeling.
 • Wanneer de cliënt informatie achter houdt over ziektes, blessures e.d., is de praktijk niet aansprakelijk te stellen voor de resultaten na en/of tijdens de behandeling.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en de cliënt aanwezig zijn.
 • De behandelaar dient zich respectvol te gedragen richting de cliënt en onthoudt zich van ongewenste informaliteiten.
 • Wanneer er aan de kant van de cliënt en/of de behandelaar ongewenste situaties ontstaan zal de samenwerking in overleg tussen beide partijen worden beëindigd.
 • Besproken onderwerpen tussen behandelaar en cliënt zijn vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.

Indien u van mening bent dat de praktijk in strijd met bovenstaande regels heeft gehandeld kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling van de praktijk. Ook is er de mogelijkheid om een melding te maken bij klachtenregeling van de inspectie voor de gezondheidszorg (www.igz.nl). Verder kunt u nog terecht bij het landelijk meldpunt wanneer u de voorkeur hebt voor een onafhankelijke geschillencommissie (www.landelijkmeldpuntzorg.nl).