Betalingsregeling

  • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de verleende diensten aan of namens de cliënt.
  • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt.
  • De factuur van de manueel therapeut dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de benoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de manueel therapeut gerechtigd om rente in rekening te brengen over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan. Volgens de wettelijke regeling zal dit gebeuren vanuit het principe van rente over rente op jaarbasis.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de manueel therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.