De algemene voorwaarden bij bestelling.

Naam opdrachtnemer: Prins Praktijk voor Manuele Therapie.

Vestiging adres:           Zwanenbloem 16.

9271LA De Westereen.( Zwaagwesteinde.)

Telefoonnummer:        06-13226261.

Email:                          info@robertprins.nl

KvK:                            60679913.

Btw:                             NL106356847B01.

Ik zal de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven zodat u als consument een goede beoordeling kunt maken.

De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zal ik dat vermelden.

Mijn prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten.

Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).

Bij betaling ontvangt u van mij een factuur, dit gaat via mail.

Ik streef er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

Levering gebeurt op het adres dat u aan mij heeft doorgegeven.

Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten.

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van mij langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.
Als u via internet besteld, zorg ik voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige web omgeving.

Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

Heeft u opmerkingen en of vragen kunt u boven genoemde contact met mij opnemen.

Vriendelijke Groet,

Robert Prins.

Prins Praktijk voor Manueel Therapie.